חיי אישות

Showing all 2 results

חיי אישות קיום יחסי אישות לפי הלכה, צריך לכלול
את מצוות עונה  שמצווה על הגבר להביא את האישה
לידי סיפוק

x img